זכויות יוצרים- החוזה !!!

סוף סוף

לאחר שנים של טעויות, תהיות "עקיצות" ונפילות בפח

הנה הוא-

החוזה המושלם לכל יוצר חזותי

מאייר/ צלם / אנימטור / מעצב וכו

וגם לא בכלל לסופרים/ עיתונאים ועוד.

החוזה חובר על ידי עורך הדין הכריש- דרור נחום

ומומן בנדיבות על ידי

אגודת המאיירים בישראל

והסניף הישראלי של-SCBWI -Society of Children's Book Writers & Illustrators

החוזה יכול להשלח גם בתור הצעת מחיר- כי הוא מנוסח בקצרה ובידידותיות

ניתן להוריד סעיפים אך שווה לקבל תמורתם תשלום יותר גבוה / חשיפה / טובות הנאה אלו או אחרות- ולא להתקפל מול לקוחות קמצנים.

מי שיגיד לכם- שזו פעם ראשונה שהוא שומע על תנאים שכאלו ( שמעניקים קצת כבוד לבעלי המקצוע)- הפנו אותו מיד לאגודות הנ"ל אשר יפרסמו בקרוב את החוזה אצלן.

בנוסף- נפתחה קבוצה בפייסבוק שמטרתה הסברים, תשובות לשאלות ומקום להערות והארות בנושא החוזה

אנא הפיצו בתפוצת ענק- את החוזה לכל דורש

הזכויות שלנו ואיש לא ישמור עליהם בשבילנו !

(מצ"ב החוזה במסמך וורד בתחתית העמוד)

תאריך: ____________                                          שם היוצר: _________________
טלפון: ____________________
לכב'
______________
______________
(להלן: "המזמין")
הנדון: הזמנת שירותי יצירה – תנאי התקשרות
בהמשך לפנייתך אלי בבקשה ליצור עבורך את הציורים / איורים / קומיקס / עיצובים / הר"מ (להלן: "היצירות") וזאת לצורך פרסומם ומסחורם להלן פירוט תנאי ההתקשרות בינינו ותנאי השימוש ביצירות:
תיאור היצירות המוזמנות: __________________________________________________.
המוצר / מטרת השימוש: __________________________________________________ .
כמות האיורים: __________________________________________________.
גודל: ____x____ מימדים: דו מימד/תלת מימד.
פורמט דיגיטלי: gif / tif / jpg / pdf
מועד משוער למסירת האיורים למזמין:  _________________________________________.
מהות ההתקשרות: שירותי יצירה ורישיון מוגבל לשימוש ביצירות בתנאים הר"מ;
אופי הרישיון: בלעדי / בלתי בלעדי / בלעדי מוגבל בזמן למשך     חודשים ולאחריו בלתי בלעדי;
תקופת הרישיון: (שימוש או פרסום חד-פעמי / פרסום מוגבל למספר מהדורות או מספר עותקים / פרסום מוגבל בזמן / פרסום בלתי מוגבל);
מדיות ושימושים מותרים – כמפורט בנספח א' להסכם זה;
טריטוריה בה מותר הפרסום: בישראל בלבד / אחר: _____________________;
התמורה: המזמין ישלם ליוצר תמורה בשכר שירותים בסך של _______ ₪ בתוספת מע"מ כשכר שירותים / וכן ובנוסף, תמלוגים בשיעור של _______(-____ אחוז) בתוספת מע"מ מסך כלל ההכנסות שיתקבלו בכלל בקשר לאותה יצירה שבה תשולבנה היצירות המוזמנות (הכנסות הספר / הסרט / הסדרה / מוצר הלוואי). השכר ישולם בין אם יעשה המזמין ביצירות שימוש ובין אם לא.
מועדי תשלום שכר השירותים: ישולם בשלבים על פי התקדמות העבודה, כדלהלן:
30% מהתמורה תשולם במועד אישור הסכם זה בידי המזמין, כתנאי להתחלת היצירה בידי היוצר;
40% מהתמורה תשולם תוך שבעה ימים מיום משלוח הודעת היוצר על סיום הכנת סקיצות שחור/לבן של היצירה;
30% מסך התמורה (היתרה) תשולם עם מתן הודעת היוצר על השלמת היצירה.
תשלום יבוצע ע"פ דרישת תשלום מהיוצר שלאחר פירעונה תשלח קבלה/חשבונית מתאימה יחד אם אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים ו/או אישור על תיאום מס.
מסירת האיורים למזמין: היוצר יעביר למזמין עותקים ברזולוציה גבוהה של היצירות בפורמט מוכנים לשימוש בתוך 24 שעות מעת קבלת התשלום האחרון. המזמין לא יהיה רשאי לעשות שימוש ביצירה בטרם נפרעה מלוא התמורה על פי הסכם זה.
מועדי תשלום תמלוגים ודווח: המזמין מתחייב לדווח ליוצר ולבצע את התשלומים המגיעים לו מהכנסות היצירה, פעם ברבעון קלאנדרי ולתן פעם בשנה קלנדרית ולא יאוחר מתאריך 31 לחודש אפריל של כל שנה דו"ח מאושר על ידי רואה חשבון של המזמין ובו תפורט סך ההכנסה ומקורה, התאריך שבו התקבלה ואופן חישוב אחוזי היוצר.
מתן חשבונות: ליוצר ו/או למי מטעמו תהא הזכות לקבל העתקים מהסכמים מדוחו"ת ההפצה של היצירות כפי שיתקבלו ממפיצי המוצרים וכן יהיה זכאי לבדוק את ספרי החשבונות ולבקש מהמזמין המצאת פרטים נוספים או מידע משלים ביחס לשימוש המסחרי שנעשה ביצירות.
תנאי השימוש: המזמין מתחייב לעשות שימוש בהתאם לרישיון המוענק לו על פי הסכם זה בלבד ולא לחרוג ממנו. המזמין אינו רשאי לעשות ביצירה כל שימוש  נוסף או אחר מלבד השימושים המצוינים לעיל ולא לעשות מהיצירה העתקה ו/או יצירה נגזרת מכל מין וסוג שהוא לרבות העברת היצירה למדיות – אחרות ללא אישור היוצר בכתב ומראש של היוצר ויעשה כן רק לאחר שסוכמו עם היוצר תנאי השימוש החדשים.
הסתמכות על יצירות אחרות: במידה ויידרש היוצר על ידי המזמין להסתמך ו/או לעשות שימוש ביצירות אחרות ו/או תמונות ו/או חומרים שונים אשר אינם פרי יצירתו המקורית ואשר יימסרו לו על ידי המזמין, יהיה המזמין אחראי לקבלת הרשות מבעלי זכויות היוצרים בחומרים אלה.
זכויות יוצרים: היוצר יישאר בעלים בלעדי של מלוא זכויות היוצרים ביצירות. ליוצר שמורה הזכות לעשות בעצמו כל שימוש ביצירות לרבות פרסום לצורך קידומו בכל דרך, עשיית עיבודים או יצירות נגזרות ו/או העברה למדיה אחרת ו/או כל שימוש אחר בהתאם לרשיון המוענק למזמין בהסכם זה, וזאת תוך התחשבות ושמירה על זכויותיו של המזמין בהתאם לרישיון המוענק לו על פי הסכם זה.
אזכור: המזמין מתחייב לאזכר את שם היוצר על המוצר, על עטיפת המוצר ו/או בכריכתו באופן בולט וברור כמקובל באותה מדיה. במידה ותופץ היצירה לחו"ל יתורגם הקרדיט לשפה הנכונה.
שינויים: כל שינוי ביצירה (בגודל, צבע וכו') מחייב את הסכמת היוצר בכתב ומראש ויעשה על ידי היוצר בלבד. תיקונים במהלך העבודה ושינויים שיתבקשו לאחר אישורי סקיצות יתומחרו על פי שעות עבודה בנפרד. כל שעת עבודה תתומחר על פי כמות העבודה הדרושה ובהתאם למורכבות השינויים הנדרשים.
עותקי חינם: המזמין יעניק ליוצר 5 (חמישה) עותקים של המוצר לאחר הוצאתו לאור, ללא תשלום והיוצר יהיה זכאי לרכוש עותקים נוספים של המוצר במחיר עלות.
ביטול ההזמנה: במקרה שהמזמין ירצה לבטל הזמנה זו עליו להודיע על כך ליוצר בהקדם האפשרי. במקרה זה יהיה היוצר זכאי לשכר בגין השלב אליו הגיע בביצוע האיורים על פי הסכם זה. ביטול הזמנת העבודה עשרה ימים לפני המועד שנקבע למסירת האיורים יחויב בתשלום מלוא התמורה. במקרה בו היוצר ירצה לבטל הזמנה זו, עליו להודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי. במקרה זה יהיה זכאי המזמין לקבל מהיוצר את האיור ו/או סקיצה (אף אם אינה מוגמרת) והיוצר יהיה זכאי לשכר בגין השלב אליו הגיע בביצוע האיור.
הפרות: הוראות חוק החוזים (תרופות) התשל"א 1973 וחוק זכויות יוצרים – 2007 יחולו במקרה של הפרת הסכם זה. יעשה המזמין שימוש החורג מהיקף הרישיון המוענק לו על פי הסכם זה ללא רשותו בכתב של היוצר, יהווה הדבר הפרה של זכויות היוצרים של היוצר לכל דבר ועניין ויזכה את היוצר במלוא הפיצויים הקבועים בחוק זה וזאת מבלי לפגוע בכל סעד ו/או תרופה אחרת העומדת לו על פי כל דין.
איחור בתשלומים: כל סכום הקבוע בהסכם זה שלא ישולם במועדו, יישא ריבית בשיעור הריבית המקסימלית הנהוגה בגין חריגה בלתי מאושרת ממסגרת אשראי בחשבונות חח"ד בבנק לאומי לישראל.
מובהר כי בין הצדדים לא יחולו יחסי עובד מעביד.
בכל מחלוקת הקשורה להזמנה זו, תהייה הסמכות נתונה לבתי המשפט בעיר תל-אביב.
אודה לך אם תואיל לאשר לי בחוזר את ההזמנה הנ"ל.
בכבוד רב,
________________
אישור המזמין (נא לשלוח חזרה העתק חתום של ההסכם והנספח):
אני הח"מ מאשר בזאת את ההזמנה ואת ההתחייבויות הכלולות בה.
שם המזמין:      _________________        תאריך: _______________
חותמת המזמין: _________________        חתימה: _______________
שם החותם:      _________________        תפקיד: _______________
נספח א' – מדיות ושימושים מותרים (*סמן "v" בעיגול השימושים המותרים ומחק בקו את השימושים שאינם מותרים):
מוצרי דפוס (פרינט)
מוצרים דיגיטלים ואינטרנט
עיבוד
עיתונות כתובה
עיתונות אלקטרונית
עבוד במדיום אור-קולי / זכויות הנפשה / וזכויות סינכרוניזציה
פרסומת בעיתונות כתובה
פרסומת אלקטרונית (באנרים, סטריפים וכיוצב')
סרטים / סדרות
קטלוגים / ברושורים / ליפלטים / עטיפות וכיוצב'
פתיחים וקדימונים
פתיחים וקדימונים
לוגו / כרטיסי ביקור
פרסומות
שימוש במופעים / אירועים
שלטי חוצות
שלטי חוצות
שימוש בפרסומות
פוסטרים
משחקי מחשב
עיבוד לבמה
דפוס על ביגוד
עשיית יצירה נגזרת אחרת
אמצעי חינוך (ספרי לימוד/ תוכנה לימודית/ דפי עבודה/ פלקטים לגני ילדים)
אמצעי חינוך (ספרי לימוד/ תוכנה לימודית/ דפי עבודה)
שימוש לצרכי שיווק קידום מכירות ויחסי ציבור של היצירה הראשית
מוצרי מסחור אחרים
ספרות ומולו"ת
זכויות הביצוע הפומבי
בובות, משחקים וצעצועים
הוצאת ספר בפרינט
(הנוגעות לשימוש במקומות פומביים, לדוגמא: מטוסי אל על
קלמרים
הוצאת ספר בסלולר
יומנים ומחברות
הוצאת ספר בטאבלט
זכויות ההשכרה
מצעים וכלי מיטה
הורדת הספר באמצעות מחשב
(הנוגעות להשכרה, לדוגמא: קלטות או דיסקים)
סיכות ומוצרי כתיבה
הוצאת הספר כאפליקציה או בגרסה אינטראקטיבית
ביגוד, לבוש והנעלה
זכויות ההעמדה לרשות הציבור (הנוגעות להעמדה לרשות הציבור, כגון אינטרנט, vod סלולר).
זכויות השידור (הנוגעות לשידור בטלוויזיה, או באמצעי אחר)
אני הח"מ מאשר בזאת את ההזמנה ואת תנאי הרשיון ומתחייב לבצע ביצירה רק את השימושים הנ"ל.
שם המזמין:      _________________        תאריך: _______________
חותמת המזמין: _________________        חתימה: _______________
שם החותם:      _________________        תפקיד: _______________

 

 

Contract

 

ניתן למצוא מידע, המלצות ודוגמאות לחוזים מכל העולם- כולל הסברים לחוק זכויות היוצרים ומאמרים בענין

בפוסט הקודם שלי- כאן.

9 comments

1 חנן אביסף { 04.23.12 at 2:20 am }

כל הכבוד אלית.
דבר מבורך בהחלט.

2 אלית { 04.23.12 at 1:19 pm }

אני מאוד מבקשת, מכל מי שמוריד את החוזה הנהדר שלנו השומר על זכויות היוצרים החזותיים- או מתענין בנושא
מסטודנט ועד מאייר מזדקן במרומי מגדל השן,
– שיעשה לייק בעמוד של החוזה עצמו
https://www.facebook.com/CreatorsRights
– כדי שנוכל ליצור עימכם קשר ולהודיע לכם דברים בהמשך.

כמו כן- אנא הפיצו אותו בין כל מכריכם וקולוגתיכם והגידו אותו לבנכם- למען לא ייוותר בית עסק/ הוצאת ספרים או עיתונים / משרד פרסום או לקוח- שיוכל להגיד שלא שמע על כזה דבר ושמעולם איש לא החתים אותו על כזה חוזה- ולנצל את טוסיקיכם עד תום.

3 לירון צוברי { 10.30.12 at 11:12 pm }

את מדהימה!!! כל הכבוד על היוזמה המבורכת…!
דוגמא למופת :)

4 אושרה { 03.27.13 at 6:05 pm }

יוזמה מבורכת. כל הכבוד!
תודה רבה :)
בהחלט חשוב ורצוי לכל מעצב/מאייר/ צלם וכו'…
שיתחילו להעריך את זמננו ועבודתנו!

5 מיכל גליק { 05.16.13 at 10:56 am }

תודה על כל החומר החשוב!
קבלתי הצעה לשיתוף פעולה מיצרן לאיור מוצרים. הוא מציע 3% תמלוגים בטענה שזה מה שמקובל בשוק. האמנם? או שהמספרים לגמרי אחרים

6 אלית { 05.29.13 at 1:38 pm }

התמלוגים המקובלים בשוק הם בין 8-30% תלוי במעורבותך במוצר ובמהותו

7 גרגורי מגיד { 01.05.14 at 1:41 pm }

אכן עוצר בלום :) ממש תודה מעביר הלאה …

8 מיכל { 03.06.18 at 6:47 am }

תודה רבה על המידע החשוב! איירתי ספר שירד לדפוס בימים האחרונים וקיבלתי תשלום עבור האיורים בהתאם להצעת המחיר שלי (פעם ראשונה, לא תאמה את כמות העבודה).
כותבת הספר מעוניינת לייצר מוצרים נלווים בספר (לוחות שנה , משחקים אולי ועוד) שבהם היא תעשה שימוש באיורים. אשמח לעצה: מהו הסכום המקובל לבקש עבור שימוש זה? מהו האחוז המקובל?

9 nechami { 02.11.21 at 5:06 pm }

זה מדהים!
תודה!

Leave a Comment